ស៊េរីរន្ធការពារទឹកជ្រាបប្រភេទអាយអាយអេហ្វ ៥៤ របស់បារាំង

 • 4 Gang French Socket

  រន្ធដោតបារាំងហ្គាំង ៤

  ម៉ូឌែល OH44-4FR ឈ្មោះ ៤ រន្ធបារាំងហ្គ័រដែលមានវ៉ុល ១១០ វ៉េ ២៥០ វ៉ាយដែលត្រូវបានវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រ ១៦A សម្ភារៈ + ស្ពាន់ពណ៌ពណ៌សសីតុណ្ហភាព -២០ ~ ៥៥ ℃អាយភីថ្នាក់ទី ៤៤
 • 3 Gang French Socket

  រន្ធដោតបារាំង ៣

  ម៉ូឌែល OH44-3FR ឈ្មោះ ៣ ហ្គីនបារាំងរន្ធវ៉ុល ១១០ វ៉េ ២៥០ វ៉េដែលត្រូវបានវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រ ១៦A សម្ភារៈ + ស្ពាន់ពណ៌ពណ៌សសីតុណ្ហភាព -២០ ~ ៥៥ ℃អាយភីថ្នាក់ទី ៤៤
 • 2 Gang French Socket

  ២ រន្ធបារាំងកាង

  ម៉ូឌែល OH44-2FR ឈ្មោះ ២ ហ្គីនបារាំងរន្ធវ៉ុល ១១០ វ៉េ ២៥០ វ៉ាយដែលត្រូវបានវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រ ១៦A សម្ភារៈ + ស្ពាន់ពណ៌ពណ៌សសីតុណ្ហភាព -២០ ~ ៥៥ ℃អាយភីថ្នាក់ទី ៤៤
 • 1 Gang French Socket

  រន្ធបារាំង ១ កាង

  ម៉ូឌែល OH44-FR ឈ្មោះ ១ ដុំហ្គីនស៊ុងបារាំងស៊ុបភើវ៉ុលវ៉ុល ១១០ វ៉ - ២៥០ វ៉េដែលត្រូវបានវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្នកុំព្យូទ័រ ១៦A សម្ភារៈ + ស្ពាន់ពណ៌ពណ៌សសីតុណ្ហភាព -២០ ~ ៥៥ ℃អាយភីថ្នាក់ទី ៤៤